Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Alabilir Miyim?

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası

Kadın ve erkeğin birbirleri ile evlenmek istediklerini ifade etmeleri ile oluşur. Bu bakımdan nişanlanma; evlenme vaadi olarak nitelendirilen Aile Hukuku sözleşmesidir. Evlilik öncesinde taraflar, nişanlanma sayesinde birbirlerini, ailelerini ve vaziyetlerini tanır. Türk Medeni Kanunu nişanlanmanın hukuki durumunu ele almış olup, nişanın bozulmasına dair hükümleri de içermektedir. Bu hükümlere geçmeden önce nişanlılığın hukuken gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmek gerekir. Bunun içinse bazı şartlar mevcut olup bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Bir evlenme vaadi olmalıdır. Evlenme vaadinin yazılı olmasına gerek olmayıp sözlü de olabilir.
 • Nişanlılığın geçerli olması bir süreye tabi değildir.
 • Nişanlanmak isteyen bireylerin birisi yahut her ikisi on sekiz yaşını doldurmamışsa yasal temsilcilerinin rızası aranacak ve yasal temsilcileri rıza gösterdiği takdirde nişanlanabileceklerdir.
 • Genellikle uygulanan kız isteme, tören, merasim ve yüzük takma gibi işlemler, nişanlanmanın geçerli kılınması için gereken unsurlardan değildir.

Sözlenme hususuna da kısaca değinmek isabetli olacaktır. Sözlenme ile nişanlılık aynı anlama gelmemektedir. Sözlenmeye dair hukuki bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle nişan bozma nedeniyle tazminat davası gibi, söz atma veya sözlenme halinin sona ermesi nedeniyle tazminat davası açılması hukuken mümkün değildir.

Nişanın Sonlanması Sebebiyle Tazminat

Nişanlanan bireyler anlaşarak istedikleri zaman nişanlılık haline son verebilir. Nişanlılığın muhakkak evliliğe inkılap edeceği gibi bir şart bulunmamaktadır. Ancak nişanlılık hali tek bir tarafın kusurlu davranışı ve durumu nedeni ile sonlandıysa bu durumda karşı tarafın maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı, Medeni Kanun uyarınca mümkündür. Zira karşı tarafın kusurlu davranışı neticesi ile sonlanan nişanlılık hali bireyde bunalım, psikolojik ve ruhsal çöküntü ve sair zararlara neden olabilir. Söz konusu zarara karşı hukuk tazminat hakkını bireye tanımaktadır. Fakat tazminat davası açılabilmesi için; nişanlanmanın haklı sayılacak bir neden olmadan sonlanması veya bir tarafın kusurlu davranışı sebebi ile bozulması gereklidir.

Nişanın Sonlanması Nedeniyle Manevi Tazminat

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminatın söz konusu olabilmesi için bazı şartların karşılanması gerekir. Bu şartlar aşağıda izah edildiği gibidir:

 • Nişanlılık halinin tek taraflı irade beyanı ile noktalanması gerekir. Nişanın sonlanması ön şarttır.
 • Nişanlılığın sonlanması nedeni ile bireyin kişilik haklarının ihlali mevcut olmalıdır.
 • Nişanın sonlanmasına neden olan birey kusurlu olmalıdır.
 • Nişanın sonlanması nedeniyle manevi tazminat talep eden bireyin, nişanın bitmesinde ya kusursuz ya da karşı taraftan daha az kusurlu olması gereklidir.
 • Kusur ile zarar arasında nedensellik / illiyet bağı mevcut olmalıdır.
 • Manevi tazminatın muhatapları yalnızca nişanlılardır.
 • Nişanlılığın bitmesi, bireyde onur ve itibar kaybına sebep olmalıdır.

Manevi tazminat talebinde bulunacak bireyin dava zamanaşımı süresi olan bir yılı göz önünde bulundurması gerekir. Tazminata hükmedilecek miktarsa; tarafların ekonomik, sosyal ve kültürel durumları değerlendirilerek takdir yetkisi ile belirlenecektir.

Nişanlanmanın Sonlanması Nedeniyle Maddi Tazminat

Nişanın sonlanmasına sebep olan durumda kusursuz veya daha az kusurlu olan bireyin ve anne – babasının, nişanın tek bir tarafın kusurlu davranışı saikiyle bozulmasına ilişkin maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Maddi tazminata hükmedilebilmesi için yine belirli şartlar bulunmaktadır. Nişanlanmanın sonlanması nedeniyle maddi tazminat talebi için:

 • Bireyler arasında nişanlılığın hukuki anlamda kurulmuş ve sonlanmış olması,
 • Nişanı tek taraflı sonlandıran bireyin bunu haklı bir nedene dayandıramıyor olması,
 • Maddi kayıp olarak nitelendirilen harcamaların evlenmenin olacağı inancına dayanılarak yapılmış olması,

Gereklidir. Maddi zarar olarak istenilebilecek harcamalar genel olarak:

 • Evliliğin gerçekleşeceği inancı ile yapılmış harcamalar,
 • Nişanlılık süresinde yapılan maddi fedakarlıklar,
 • Ev eşyaları,
 • Nişanlılık için yapılan harcamalar,
 • Gelinlik ve davetiye gibi giderler

Sıralanabilir.

Maddi tazminat miktarının tespiti ise yapılan harcama ve giderlere oranla denk bir beden olarak belirlenecektir. Davacının anne ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de kusurlu kişiye maddi tazminat davası açabilirler ancak unutulmamalıdır ki davacının iddialarını temellendirdiği olay ve durumları ispat etmesi gereklidir. Aksi takdirde davanın reddi gerçekleşecektir. Bu bakımdan olayın titiz bir şekilde dikkatlice takip edilerek yürütülmesi önemlidir. Eskişehir boşanma avukatı sayesinde alınacak hukuki danışmanlık, hak ve menfaat kayıpları yaşanmasının önüne geçecektir.

 

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Alabilir Miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön