Korona Virüs ve Kiracı Hakları- Eskişehir Avukat

Korona ve Kiracı Hukuku

Kiracı hakları, Eskişehir Avukat kanun metinleri ile belirlenmiş olan haklardır ve taşınmaz mal kiracısı olan kişilerin hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Günümüzde tüm ülkeleri etkisi altına alan korona virüs nedeni ile çeşitli hak sahipleri, hak kaybı yaşamaktadır ve bu hak kaybının önüne geçilmesi için çeşitli önlem paketleri, ülke yetkilileri tarafından açıklanmaktadır. Korona virüs salgını yeni bir salgın olduğu için hakkında henüz bir kanun metni, mevzuat, kararname ya da yargı kararı bulunmamaktadır. Bu sebeple, konu hakkındaki belirsizlikler devam etmektedir. Fakat pozitif hukuk açısından değerlendirildiğinde, gerçekleştirilmekte olan hukuk uygulaması ile analizler yapılabilmektedir. Eskişehir Avukat

Kiracı Hakları ve Korona Virüs

Covid-19 hastalığı hayati tehlikesi olan bir hastalıktır ve bu nedenle insanlar, çalışma hayatına ara vermek durumunda kalabilmektedir. İş yaşamına verilen ara, ekonomik olarak sıkıntıların yaşanmasına ve kazanç elde edilmesine engel olduğundan dolayı kira ödemesi gibi ödemelerin gerçekleşmesini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle hem kiracılar hem de kiralayanlar arasında anlaşmazlık yaşanması olasıdır. Eskişehir Avukat Bu anlaşmazlıkların giderilmesi aşamasında net olarak korona virüs nedeni ile yürürlüğe konmuş bir kanun ya da mevzuat bulunmaması, yürürlükte olan kanun ve mevzuatların gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Eskişehir Avukat

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışma hayatı durma noktasına gelmiştir.Eskişehir Avukat Kişilerin gönüllü olarak karantina uygulaması, sosyal ve ekonomik yaşama katılmaması çeşitli sorunları doğurmaya başlamıştır. Gönüllü uygulamalar ile birlikte Cumhurbaşkanı başkanlığında açıklanan önlem paketi maddelerine göre ekonomik ve sosyal yaşamın şekillenmesi, bir takım maddi sonuçlar doğurmuştur. Örneğin bu süreçte AVMler için kısıtla getirilmesi, AVMlerde kiracı olan kişilerin, kazanç elde edememe ve kira ödeyememe noktasına gelmesine sebep olmuştur. Bu noktada, hukuki olarak da mücbir sebep kavramı gündeme gelmektedir. Eskişehir Avukat

Mücbir sebep; önlemeyen ve elde olmayan olay ile durumlar karşısında borcun ödenememesi olarak tanımlanmaktadır.Eskişehir Avukat Mücbir sebep durumu, kira hukukunun düzenlenmiş olduğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yalnızca bir kez geçmektedir ve bu da kiralanan ürünün, kiraya teslim edilmesi aşamasında tutanağa geçirilmiş olan eşya hakkı üzerinedir. Dolayısı ile kiralanan taşınmaz ile ilgili olarak kanun metinlerinde mücbir sebep yer almamaktadır. Eskişehir Avukat

Korona Virüs, Kiracı Hakları ve Borcun Temerrüdü Eskişehir Avukat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen kira hukukunda yer alan akdi sorumluluklar düzenlenirken imkansızlık kavramı esas alınmaktadır. Bir borçlu, mümkün olduğu halde edimi ifa etmiyor ise kavram olarak karşımıza ‘borcun temerrüdü’ gelmektedir. Borcun temerrüdü de başka sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir fakat temerrüt, borçlu olan kişinin beklenmedik olay ya da durumlardan dolayı başına geliyorsa, temerrüdün sonuçlarından kurtulabilmek mümkün olmaktadır. Bu beklenmedik haller, mücbir sebep olarak geçmemektedir. Yine de kiracı hakları kapsamında, beklenmedik hallerden dolayı kiracılar bazı temerrüt sonuçlarından kurtulabilmektedir. Dolayısı ile sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklardan tamamıyla kurtulabilmek için ortada bir imkansızlık durumunun olması gerekmektedir. Eskişehir Avukat

Mücbir sebepler çoğu zaman imkansızlık durumunun ortaya çıkabilmesine neden olmaktadır. Fakat borçlar kanununda düzenlenen kira hukukunda mücbir sebep yerine imkansızlık kavramının yer alıyor olması, ortaya çıkabilecek olan sorunların daha iyi analiz edilmesinde etkili olmaktadır. Örnek olarak; para borçları söz konusu olduğunda imkansızlık durumu söz konusu olamamaktadır ve borçlu olan kişi bir kusurdan kaynaklansın ya da kaynaklanmasın ödeme güçsüzlüğüne düştüğünde, bu sorumluluktan kurtulamamaktadır.  Eskişehir Avukat

İmkânsızlık Kavramı-Eskişehir Avukat

Sözleşme hukukunda yer alan sözleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorumlulukların sınırlarını temerrüt kavramı ile birlikte imkansızlık kavramı çizmektedir. Fakat bu durum kira sözleşmeleri açısından ele alındığında, kanunun özel bir hüküm koyduğu gözler önüne serilmektedir. Borçlar Kanunu’nun 324. Maddesine göre; kullanıma uygun olduğu sürece kiralanan ürün, kiracı kaynaklı olarak bir neden bağlı olarak kullanılmasa da ya da sınırlı olarak kullanılsa da kira bedeli, kiracı tarafından ödenmelidir. Bununla birlikte kusursuz imkansızlık kavramına bağlı olarak, kiracının kira ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığı durumlar da bulunmaktadır.Eskişehir Avukat Korona Virüs

Doktrinde yer alan bir görüşe göre; kiralananın kullanımı kiracıdan kaynaklanan bir nedenden ve herkesi etkileyen bir sebepten dolayı gerçekleşemiyorsa, kiracı olan kişi kira ödemek zorunluluğundan kurtulmaktadır. Örneğin; korona virüs nedeni ile binaya girişlerin ve çıkışların yasaklanması, kiracı kusuru bulunmadan evin hasar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi, kiracının kira ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Çünkü burada kira borcu, kusursuz imkansızlık sebebi ile ortadan kalkmaktadır. Eskişehir Avukat

AVM İşyerleri ve Kiracı Hakları-Eskişehir Avukat

Günümüzde yürürlükte olan mevzuata göre; korona virüs salgın hastalığı sebebiyle AVM işyerlerinde kiracı olan kişilerin, kiralarını ödeme yükümlülüğü yalnızca edimin yerine getirilmesi için bir imkansızlık durumunun ortaya çıkması halinde ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, bu durumda bir borç ilişkisi söz konusudur ve sözleşme, iki tarafa da borç yüklemektedir. Bu halde, kiracı olan kişinin kira ödeme yükümlülüğünden kurtulması, kiralananı kiraya veren kişiye, kiralananı kullanım için hazır bulundurma borcunun yerine getirilmemesi imkanını vermektedir. Bu durumun da nasıl sonuçlanacağı ve bu durumun bir imkansızlık durumu olup olmadığına dair karar, ilerleyen süreçte Yargıtay tarafından verilecektir. Yine bu konunun mücbir sebep olarak ele alınıp alınmayacağı da yine Yargıtay kararı neticesinde belli olacaktır. Eskişehir Avukat

Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Uyarlanması-Eskişehir Avukat

Aşırı ifa güçlüğüTürk Borçlar Kanunu’nun 138.maddesinde düzenlenmektedir ve mahkemeden kira sözleşmesi için yeni koşulları uyarlamasını istemek olarak adlandırılmaktadır. Yeniden uyarlamanın mümkün olmaması durumunda da mahkemeden, kira sözleşmesini feshetme talebinde bulunmak anlamını taşımaktadır. Aşırı İfa Güçlüğü, 2001 yılında yaşanmış olan ekonomik krizin ardından 2002 senesinde yürürlüğe girmiştir. Yaygın bir sağlık sorunu haline gelmesinin yanı sıra pandemi olma özelliği ile aynı zamanda ekonomik bir sorun nedeni haline gelen korona virüs salgını, Türk Borçlar Kanunu’na yeni bir maddeyi kazandırabilme olasılığı taşımaktadır. Bu durum, ilerleyen zaman içerisinde netlik kazanacaktır. Eskişehir Avukat

Covid-19 hastalığı yani korona virüs salgını pek çok işletmeyi zarara uğratmıştır ve esnaflar ile birlikte tüccarları ekonomik olarak dara düşürmüştür. Bu sebeple gelecek günlerde aşırı ifa güçlüğü gibi bir maddenin uygulanması ya da buna benzer bir düzenlemenin getirilebilmesi mümkündür.  Eskişehir Avukat

Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Uyarlanması Davası Nasıl Açılır?Eskişehir Avukat

Korona virüs salgını nedeni ile mağdur durumda olan kiracıların kiracı hakları kapsamında ifa güçlüğü nedeniyle kira sözleşmesinin uyarlanması davası açabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise aşağıdaki gibidir: 

  • Aşırı ifa güçlüğüne neden olan durum, sözleşmenin yapıldığı zamanda taraflarca öngörülememiş olması gerekmektedir ve beklenmeyen, olağanüstü bir durum meydana gelmelidir 
  • Aşırı ifa güçlüğüne neden olan durum borçlu olan kişiden dolayı kaynaklanmamalıdır 
  • Kiracı uyarlama talep etmek istiyorsa kira borcunu ödememiş olmalıdır 
  • Kiracı borç ödemesini gerçekleştiriyor ise ihtirazi kayıt eşliğinde ödeme yapmalıdır Eskişehir Avukat

İhtirazi kayıt düşerek ödeme yapmak, yazılı bir açıklama gerektirmektedir. Ödeme esnasında, korona virüs salgın hastalığı sebebi ile kira ödememi aşırı ifa güçlüğü nedeniyle kira sözleşmesi uyarlaması isteme hakkımı saklı tutmak kaydıyla ödememi gerçekleştiriyorum şeklinde not düşülmesi, kiracı olan kişinin ilerleyen zamanda hak arayışına olumlu olarak etki edecektir. Korona virüs kiracı hakları kapsamında, ihrazi kaydının düşülmesi oldukça önemlidir. Eskişehir Avukat

Kiraz sözleşmelerinde aşırı ifa güçlüğü nedeniyle yeniden uyarlama ya da fesih isteme hakkının kullanılıp kullanılamayacağı henüz netlik taşımamaktadır. Çünkü bu hak, geçici olan durumlar için mümkün olmamaktadır. Sürecin uzaması, ne zaman son bulacağı ve benzeri gibi konularda bir netlik olmaması belirsizliğe neden olmaktadır. Önümüzdeki süreçte konu hakkında çeşitli kararların alınıp, kiracıların bilgisine sunulacağı düşünülmektedir. Eskişehir Avukat

Korona Virüs Döneminde Düğün Salonu Kiralaması ve Kiracı Hakları-Eskişehir Avukat

Korona virüs düğün salonu kiralayan kişilerin ve de düğün salonu sahiplerinin de mağduriyet yaşamasına neden olmuştur. Çünkü alınan önlem ve tedbirler kapsamında düğün yapılması iptal edilmiş, düğün salonlarında düğün yapılması geçici bir süre ertelenmiştir. Bu durumda, aylar öncesinden düğün salonu kiralaması yapan ve hatta ödemesini yapan kiracılar mağdur olmuş, hak kaybına uğramıştır. Kiracıların yaşadığı bu maddi zarar, korona virüs salgınının mücbir bir sebep olarak ele alınması nedeniyle giderilebilmektedir. Çünkü geçerli olan düzenleme kapsamında, düğün salonu işletmecileri, gerçekleşmemiş ve imkansızlık sebebiyle iptal olan kullanım hakkının ödenen ücretini geri vermek ile yükümlüdür. Sonuç olarak; günümüzde korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmiş olan düğün için eğer taraflar yeniden bir anlaşma yapmamışlar ise, düğün salonu işletmesi, düğün salonunu kiralayan kişilere yaptıkları ödemeleri geri vermek durumundadır. Bu geri ödeme, verilen kaporaları da kapsamaktadır.Eskişehir Avukat Korona ve Kiracı Hukuku

Düğün ve benzeri etkinlikler için sözleşmeye dayalı olarak yapılan kiralamalardan ve bu kiralamaların getirilen yasaklar nedeniyle iptal edilmesinden kiralayan da sorumlu değildir. Mücbir sebep olması nedeniyle iptal olan düğün ve organizasyonlar için, kiracılar geri ödeme yapılmasının yanı sıra yeniden anlaşma yoluna da gidebilmektedir. Düğünün daha ileri bir tarihe alınması gibi yeniden yapılabilecek olan anlaşmada, kiracılar fiyat farkı ödemek zorunda değildir. 

Korona Virüs Nedeniyle Kira Ödeyememek Evden Çıkartılmaya Sebep Mi?Eskişehir Avukat

Bir konutun kullanıldığı sürece kirasının da ödenmesi zorunludur. Bu nedenle, ilerleyen zamanlarda kira ödemesi yapılamaması nedeniyle kiracıların konutlarından çıkartılması gündeme gelecektir. Korona virüs sebebi ile alınan önlem paketlerinde kiracıların kira ödeyememe durumlarını kapsayan herhangi bir madde ve mevzuat olmaması nedeniyle konut sahipleri, iki kez kira ödemesi yapmayan kiracıları çıkartma hakkına sahip olabilmektedir çünkü konut sahipleri de bu durumda bir hak kaybı yaşamaktadır. Fakat kiracı hakları kapsamında, bir kiracının çıkartılabilmesi için ihtar çekilmesi gerekmektedir. Buna göre; konut sahipleri bir kira yılı içerisinde kirasını ödemeyen kiracısına iki kez ihtar çekmiş olmalıdır. Bu koşulun sağlanmaması durumunda kiracılar, konutlarından çıkartılamamaktadır. Eskişehir Avukat

Konut sahibi olan kişi, ihtarı çektiği kira yılının bitmesinin ardından ilk ayda kira sözleşmesine son vermez ise kiracıyı tahliye etme hakkını kaybetmektedir. Bu sebeple, ihtar çekilmemiş olan ya da ihtar çekilmiş olsa bile sözleşme tarihi bitiminden sonraki ilk ayda işlem yapılmayan kiracılar, kiracı hakları kapsamında tahliye edilememektedir. Eskişehir Avukat

Covid-19 tüm dünyanın gündemine yeni gelmiş olan bir sorundur ve bu nedenle düzenlemeler yeni yeni yapılmaktadır. Aynı durum ülkemiz için de geçerli olmaktadır. Dolayısı ile kira sözleşmesi dolayısı ile yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve belirsizlikler henüz kanun nezdinde çözülmek için uygun değildir. Bu sebeple en sağlıklı yol; kiralayanın ve kiracıların bir uzlaşmaya gitmesidir. Kiralayanın ve kiracının uzlaşma yolunu tercih etmesi, sürecin en olumlu şekilde yürütülmesinde etkili olacaktır. Konut sahiplerinin ve kiracıların, kira indirimine ya da kira ertelemesine gitmesi gibi durumlar soruna olumlu bir yaklaşım ile yaklaşılmasını sağlamaktadır. Kira sözleşmesinin muhatapları arasında gerçekleştirilecek olan anlaşma sayesinde korona virüs salgının yol açtığı olumsuzluklar en az hasarla atlatılabilecektir. Eskişehir Avukat

Korona Virüs ve Kiracı Hakları- Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön