Daimi Arama Kararı-Eskişehir Ceza Avukatı

Daimi Arama Kararı-Eskişehir Ceza Avukatı

Kişi ve kurumların yasal temsilcilerinin müracaatları, kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetler, kolluk kuvvetlerine yansıyan olaylar, kurum ve kuruluşların yapmış oldukları ihbarlar ve Cumhuriyet Savcılıklarının olayları öğrenmelerinden itibaren re’sen soruşturma işlemlerine başlanılır. Yürütülen soruşturma neticesinde, bazen şüphelilerin tespiti mümkün olmamaktadır. Böyle soruşturmalarda, soruşturma konusu suçun işlendiği yönünde tespite karşın, olayın faillerinin tespit edilememesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yazılan karara “Daimi Arama Kararı” denilir. Daimi Arama Kararı, Türk Ceza Kanunu 66 maddesinde belirtilen süreler uyarınca, dava zamanaşımı süresi dolana kadar kolluk kuvvetlerinin olayın faillerini aramaya devam etmeleri amacıyla yazılmaktadır.

Eskişehir Ceza Avukatı

Çeşitli yollarla Cumhuriyet Savcılıklarına yansıyan bir olay, savcılık makamı ve savcılık makamının talimatı ile kolluk tarafından araştırılır. Yapılan tahkikat, araştırma, inceleme ve yapılan yazışmaya karşın, bazı durumlarda olayın failleri tespit edilemeyebilmektedir. Soruşturma dosyasında, suçun kesin bir şekilde işlendiğinin tespit edilmesine ve olayın faillerinin tespitine yönelik tüm işlemlerin gerçekleşmiş olmasına karşın failler de tespit edilememiş olması gerekmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı

Daimi Arama Kararı yazılırken, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili suça ilişkin maddesinde tanımlanan ceza baz alınır. TCK 66/1 maddesi ise suçlara ilişkin olarak dava zamanaşımı sürelerini düzenlemektedir. Kanun koyucu, her suç için belirli cezalar ön görmüştür. Öngörülen cezalara göre dava zamanaşımı tarihleri de değişiklik göstermektedir. Daimi Arama Kararı yazılırken de, öncelikle soruşturma konusu suçların öngörülen cezaları incelenmeli, cezanın üst sınırı baz alınarak TCK 66/1 maddesinin hangi zamanaşımı süresine uyduğu tespit edilmeli, tespit edilen zamanaşımı süresi için faillerin araştırılması talepli olarak görevli kolluğa hitaben yazılır.

TCK 66/1 maddesine göre dava zamanaşımı süreleri;

MADDE 66. – [1] Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, 
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,

Geçmesiyle düşer.”

Zamanaşımı süreleri, suçun işlendiği tespit edilen veya suçun öğrenildiği tarihten itibaren geçerli olur. Zamanaşımı süreleri tamamlanana kadar failin tespit edilmesi halinde, soruşturma tespiti yapılan failler hakkında devam etmekte ve soruşturmaya karar verilir.Eskişehir Ceza Avukatı

Soruşturma konusu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen veya anlaşılan birden fazla failin varlığı halinde; tespiti yapılan ve yapılamayan faillerin bir arada bulunması halinde, soruşturma dosyasında ayırma kararı uygulanır. Bu karar ile, tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma devam eder ve karar verilir.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı Tespit edilemeyen şüpheliler hakkında ise, daimi arama kararı verilmektedir. Soruşturma konusu olay hakkında dava zamanaşımı süresi dolduğunda, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından dosya hakkında “Takipsizlik Kararı” verilir. Dava zamanaşımı tarihinin sona ermesinden sonra olayın failleri tespit edilse bile, suça ilişkin zamanaşımı süresi tamamlandığından herhangi bir işlem gerçekleştirilemez, soruşturma devam edemez.

Eskişehir Ceza Avukatı

 

Daimi Arama Kararı-Eskişehir Ceza Avukatı
Başa dön